SİTA Nedir?

Kıbrıs Türk Siyasal Araştırmalar Merkezi (SİTA),Kıbrıs Sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz ve AB başlıklarındaki konuları, üyeleri ve konulara paydaşlarla birlikte ele alıp, gerekli atölye çalışmalarını yaparak, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi sorun çözücü formüller halinde kamuoyuna sunmayı hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

Bilginin insanlık ve dünya üzerindeki dönüştürücü etkisi fikrine yürekten inanan SİTA, çağdaş, evrensel değerlere bağlı, laik, eşitlikçi, adil ve aydın bir toplum olgusuna ancak ve ancak bilimin ışığında ulaşılabileceği görüşünü savunur.

Sorunların tanımlanması ve kabulünün en az sorunların çözümü kadar önemli bir unsur olduğunu düşünen SİTA, yıllardır yaşanan sorunların çözümünün ilk adımının öncelikle bunların bir sorun olduğunun kabulünden geçtiğini düşünmektedir.

Bu bağlamda, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin, üsten ve dışardan bakan bir anlayışla değil, bizzat soruna taraf olan paydaşların ortak katkısı ile bulunmasını en gerçekçi yol olarak gören SİTA, çözüm üretme noktasında sorunu yaşayanlarla, ülkeyi yönetenler arasında bir köprü görevi görmeyi en az fikir üretmek kadar, çözüme katkı koyan etkin yollardan biri olarak görmektedir.

SİTA, tüm bu çalışmaları 10 temel ilkesine bağlı olarak gerçekleştirir. SİTA kendi ilkelerinden yana taraftır. Ancak hiçbir siyasal kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında değildir. SİTA farklılıkları bir çatışma alanı değil, bir zenginlik olarak görmektedir. SİTA çözüm önerilerinin rasyonel olması, evrensel akla uygun olması, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması ilkesinden de asla taviz vermez.

Bu düşünceler ışığında SİTA’nın 10 temel ilkesi şu şekilde özetlenebilir;

 1. Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA) bir düşünce kuruluşudur. Yakın bir gelecekte vakıflaşma sürecini tamamlayacak olan SİTA Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı olarak çalışmalarına devam edecektir.
 2. SİTA, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan kişiye ilişkin tüm hak ve özgürlükleri tanır.
 3. SİTA, Devletin varlığı ve bağımsızlığını savunur. Hukukun üstünlüğü prensibi ile Devletin Anayasa ve Yasalarına, halkın iradesinin yönetime özgürce yansıtıldığı demokrasiye, eşitliğe ve düşünce özgürlüğüne bağlılıktan ayrılmaz.
 4. SİTA, Kıbrıs Türk Halkının ortak değerleri, kültürü, örf, adet ve geleneklerine saygı duyar, onların gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki tüm çalışmaları destekler.
 5. SİTA, başlıca; Kıbrıs Sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve AB alanlarında çalışmalar yapar.
 6. SİTA, ülkenin tüm sorunlarına, ideolojik hapsolmuşluklardan uzak, rasyonel, evrensel akla uygun ve sürdürülebilir çözümler arar.
 7. SİTA, çözüm arayışlarını, kendi yapmış olduğu faaliyetlere ilaveten, soruna taraf paydaşlarla, üyelerinin bir araya geleceği süreçler ve çalışmalarla sürdürür.
 8. SİTA, kendi ilke ve görüşlerinden başka hiçbir noktada taraf değildir. Hiçbir siyasi kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında değildir. SİTA, farklılıkları bir çatışma değil, zenginlik olarak görür.
 9. SİTA, yerel ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmayı fikir zenginleşmesinin, yeni ufuklara erişimin, gelişimin, güç birliğinin ve ortak aklın bir gereği olarak görür.
 10.  SİTA, tüm çalışmalarını, konusunda uzman kişilerce oluşturduğu çalışma gurupları ile yürütür.

SİTA Çalışmaları

 1. SİTA, sorunlara çözüm üretme noktasında ihtiyaç duyulan konularda, Atölye Çalışmaları veya Çalıştay’lar yapacaktır.
 2. SİTA, kamuoyunun ihtiyaç duyduğu konularla ilgili güncel raporlar hazırlayacak ve raporlarını periyodik olarak toplumla paylaşacaktır.
 • SİTA, yaptığı çalışmalar, hazırladığı raporlar ve ortaya koyduğu çözüm önerilerini resmî sitesi, sosyal medya hesapları, basın bildirileri ve basın toplantıları ile kamuoyuna duyuracaktır.
 • SİTA, belli aralıklarla yaptıracağı KAMUOYU ARAŞTIRMALARI ile toplumun ortak sorun ve eğilimlerini belirleyecek ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaktır.
 • SİTA, her yıl belirlenecek bir konu başlığında “Lefkoşa Zirvesi / Lefkoşa Summit” isimli Uluslararası katılımlı bir etkinlik yapacaktır.
 • SİTA, her yıl “Girne Toplantıları / Girne Talks” isminde uluslararası katılımlı etkinlik yapacaktır.
 • SİTA, belirli dönemlerde düzenleyeceği seminer vewebinarlar farklı bakış açılarının gündeme getirilmesine katkı koyacaktır.
 • SİTA üyeleri, kişisel çalışma, tez ve makalelerini SİTA Kurumsal Kimliğiyle kamuoyu ile paylaşma hakkına sahiptirler. Bunun yanında SİTA, üyeleri haricinde yapılan ve bilim kurulunun onay verdiği tüm değerli çalışmaları da kamuoyuna duyurmayı bir görev olarak sayacaktır.
 • SİTA, Bilim Kurulu’na sunulan ve onay alan tüm çalışmaların mali ve diğer tüm sorumlulukları üstlenerek, bu çalışmaların basılması, kitaplaştırılması, yayınlanması ve indexlenmesi konularında üyelerine katkı sağlayacaktır.
 • SİTA üyeleri, Yönetim Kurulu’nun onayı ile SİTA’nın ilgi alanına giren tüm konularda, STK’lara, devlet kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunabilecektir.

Kurucu üyeler adına,

SİTA Kurucular Kurulu